Loading...

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
         เว็บไซต์มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยเว็บไซต์ขอเรียนว่า ปัจจุบันเว็บไซต์ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อเว็บไซต์และ/หรือบุคคลภายนอก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบน เว็บไซต์ Doithai

 • 1. การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Doithai
           ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ Doithai ให้บริการเว็บไซต์ แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เว็บไซต์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา
 • 2. ข้อกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก
          ในการเปิดบัญชีสมาชิกให้แก่ท่าน ท่านตกลงที่จะ (ก) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับตัวของท่านเองในแบบสมัครสมาชิก (ข) คงไว้ซึ่งความถูกต้องและเป็นจริงของข้อมูลของท่าน รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ในการลงทะเบียนหากท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากเว็บไซต์มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ เว็บไซต์มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าว และปฏิเสธที่จะให้บริการใดๆ ของเว็บไซต์แก่ท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน
 • 3. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
          เว็บไซต์มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุด โดยปัจจุบันเว็บไซต์ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
 • 4. ข้อจำกัดการใช้บริการ
 • 4.1 เว็บไซต์ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notes) ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของบริการ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ใช้บริการรายอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายและ/หรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เว็บไซต์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าวทั้งสิ้น อนึ่ง เว็บไซต์สงวนสิทธิที่จะลบ (delete) ทำให้หยุดชั่วคราวหรือถาวร หรือนำเสนอและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาตามความต้องการของกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของเว็บไซต์และบุคคลภายนอก หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • 4.2 เว็บไซต์ให้บริการแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น การใช้บริการเพื่อการค้า หรือการขายบริการต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือถือเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น ท่านได้ตกลงยินยอมว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูล เนื้อหา ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดแต่ผู้เดียว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา") ซึ่งท่านได้ส่งเข้ามาไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกส่งมาจะอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลผู้ริเริ่มนั้น เว็บไซต์จะไม่รับประกันในความถูกต้องสมบูรณ์และคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
 • ก. ใช้บริการเพื่อการทำจดหมายลูกโซ่ จดหมายโฆษณา จดหมายที่มีข้อความไม่เป็นที่ต้องการ ทั้งทางด้านการค้าหรืออื่นๆ
 • ข. เก็บหรือสะสมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับความยินยอม
 • ค. สร้างหลักฐานหรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปลอม หรือกระทำการใดๆ ก็ตาม เพื่อหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของข้อความและผู้ส่งข้อความนั้น
 • ง. ส่งเนื้อหาผ่านบริการโดยผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม สร้างความเสียหาย ลามก หยาบโลนหรือเป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่น
 • จ. ส่งเนื้อหาใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นของบุคคลหรือสถาบันอื่นรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่างๆ
 • ฉ. ส่งเนื้อหาใดใดที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย
 • ช. ขัดขวาง แทรกแซง หรือรบกวนเครือข่ายของบริการ หรือฝ่าฝืนข้อบังคับ นโยบาย หรือการปฏิบัติของเครือข่ายนั้น
 • ซ. พยายามฝ่าฝืนเข้าสู่บริการของบัญชีผู้อื่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของบริการ โดยมิได้รับอนุญาต หรือ รบกวนการใช้งานของสมาชิกอื่น
 
 • 5. ลิขสิทธิ์และการอนุญาต
          เว็บไซต์ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบริการ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว ท่านต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวของเว็บไซต์ เว็บไซต์สงวนสิทธิในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 • 6.1 เว็บไซต์สงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใชับริการนี้เมื่อใด และอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าท่านที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย
 • 6.2 เว็บไซต์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และระงับบริการไว้ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 
 • 7. ข้อจำกัดความรับผิด
          หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ หรือจากการละเมิดระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ไม่ว่าโดยบุคคลใด เช่น การเขียนและเผยแพร่ข้อความที่ต้องห้าม เว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่าน และ/หรือบุคคลผู้เสียหายนั้น ท่านต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้เว็บไซต์รับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ท่านต้องปกป้องมิให้เว็บไซต์ต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากบริการนี้ รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
 • 8. การรับรอง
         บริการนี้จัดให้มีขึ้นโดยปราศจากค่าสิทธิและอยู่บนพื้นฐาน “ที่เป็นอยู่” (as is basis) โดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็บไซต์ไม่รับรองว่าบริการและเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านบริการจะ (ก) สามารถทำงานหรือเผยแพร่ได้ตลอดเวลา (ข) ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคนิคหรือด้านใดก็ตาม (ค) มีความเหมาะสม (ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม) สำหรับบุคคลทั่วไป (ง) ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ผู้ใช้บริการต้องรับความเสี่ยงจากคุณภาพและผลจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากบริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือบุคคลใดก็ตาม เว็บไซต์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น
 • 9. การโฆษณา
          ความตกลงใดๆ เกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขายสินค้า การให้/รับบริการ การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้าหรือบริการที่แสดงผ่านบริการของเว็บไซต์ รวมทั้งความตกลงใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไข การรับประกัน หรือการนำเสนอการประชาสัมพันธ์จะอยู่ในความรับผิดชอบระหว่างท่านกับผู้โฆษณา ผู้ขาย สินค้าและบริการเท่านั้น เว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความตกลงดังกล่าว
 • 10. การยกเลิกบริการ
 • 10.1 เว็บไซต์มีสิทธิยกเลิก หรือระงับการให้บริการไว้ชั่วคราวหรือถาวร หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด
 • 10.2 เว็บไซต์สามารถที่จะลบอีเมล์ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีสมาชิกของท่านออก และปิดการรับอีเมล์จากบุคคลอื่นที่อาจจะส่งถึงท่าน หากท่านไม่ได้เข้ามาใช้งานอีเมล์ของท่านผ่านบริการเป็นเวลา 45 วัน แต่ชื่อบัญชีของท่านจะยังคงอยู่ โดยท่านกลับสู่สภาวะเดิม (Re-activate) ได้ โดยการกลับเข้ามาใช้บริการอีกครั้ง
 • 10.3 เว็บไซต์สามารถยกเลิกบริการ และลบข้อมูลเนื้อหาในบริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านไม่เข้ามาใช้งานอีเมล์เป็นเวลาเกินกว่า 90 วัน
 
หมายเหตุ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานข้างต้นทั้งหมด จะครอบคลุมรวมไปถึงการใช้งานผ่าน Apllication Doithai ทั้งบน Android และ IOS ด้วย