Loading...

GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ)  คืออะไร  และมีผลอย่างไรต่อนักลงทุน
GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ)  คืออะไร  และมีผลอย่างไรต่อนักลงทุน
         GDP หรือชื่อไทยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ คือ มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศช่วงเวลาหนึ่ง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีประเมินค่า GDP ล่วงหน้าออกมากก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน และธนาคารพาณิชย์ โดย GDP ถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในการวัดการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างแพร่หลาย และยังเป็นตัวที่บ่งบอกถึงคุณภาพของการบริหารประเทศของรัฐบาลอีกด้วย

 GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ)  มีสูตรดังนี้
 

              GDP  =  C + I + G + (X - M)


           C  คือ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
           I   คือ  การลงทุนของภาคธุรกิจในประเทศ
           G  คือ การใช่จ่ายภาครัฐ
           X - M   คือ การส่งออกสุททธิ
           X  คือ .ส่งออก
           M  คือ นำเข้า

 
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน​ (C)
         เป็นการรวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลทั้งการอุปโภคและบริโภคของประชาชน โดย C  จะแสดงให้เห็นถึงกำลังการซื้อหรือกำลังการใช้จ่ายของผู้บริโภค หาก C เพิ่มขึ้นจะสะท้อนให้เห็นถึงรายได้ของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากร

 

การลงทุนของภาคธุรกิจในประเทศ (I)
         คือ การลงทุนในประเทศของภาคธุรกิจ เช่น การซื้อสำนักงาน การซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้าและบริการ การซื้อบ้านและคอนโดใหม่(บ้านและคอนโดต้องเป็นหลังที่สอง) และรวมไปถึง อุตสาหกรรมการเษตรด้วย โดย I จะบ่งบอกว่าภาคธุรกิจมีรายได้สูงพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มจะส่งผลให้ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต
 
การใช้จ่ายภาครัฐ (G)
         คือ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐทั้งหมด เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟฟ้า ถนน ต่างๆ หรือแม้กระทั่งเงินเดือนพนักงานราชการ เป็นต้น โดยการใช้จ่ายภาครัฐ จะส่งผลทำให้มีเม็ดเงินถูกนำสู่ระบบธุรกิจมากขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นด้วย

การส่งออกสุททธิ (X - M)
         
หากตัวเลขผลการส่งออกสุทธิออก มาดี แสดงว่ากิจการในประเทศสามารถทำกำไรได้ดีกับประเทศคู่ค้า ทำให้กิจการในประเทศมีกำไร และเพิ่มกำลังการผลิตทำให้ เกิดการจ้างงานและเศรษฐกิจเติบโตขึ้น


GDP  ผลอย่างไรต่อนักลงทุน


          หลายครั้งที่มีการประกาศตัวเลข GDP หลายคนคงสงสัยว่ามันคืออะไร ตอนนี้คงได้รู้กันแล้ว ทีนี้มาดูกันว่ามันจะมีผลอย่างไรทำไมนักธุรกิจต่างให้ความสำคัญ
          ตัวเลข GDP นั้นถือเป็นตัวบ่งบอกว่าเศรษฐกิจนั้นดีน่าลงทุนหรือไม่ หากตัวเลข GDP ออกมาสูงจะสามารถดึงดูดความสนใจให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเพราะจะทำให้มีเม็ดเงินไหลจากต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเติบโต แต่ถ้าหากตัวเลข GDP ออกมาไม่ดีจะแสดงถึงความเป็นอยู่ที่ไม่ดีของคนในประเทศ ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายน้อยเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ไม่น่าลงทุน และไม่มีเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียน ซึ่งจะมีผลต่อการปล่อยสินเชื่อของธนาคารด้วย เพราะธนาคารจะเข้มงวดเรื่องการปล่อยกู้ เพื่อป้องกันหนี้สูญ เป็นต้น
         GDP มีผลอย่างไรต่อตลาดหุ้น ในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประมาณการตัวเลข GDP ไว้ล่วงหน้าถ้าหากตัวเลข GDP จริงประกาศออกมาสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีผลทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นแต่ถ้าหากตัวเลข GDP ประกาศออกมากต่ำกว่าตัวเลขประมาณการณ์จะมีผลทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง