Loading...

เศรษฐศาสตร์มหภาค คืออะไร และศึกษาเกี่ยวกับอะไร
เศรษฐศาสตร์มหภาค คืออะไร และศึกษาเกี่ยวกับอะไร
         เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นแขนงวิชาหนึ่งในวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะศึกษาหน่วยเศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดยจะศึกษาหน่วยเศรษฐกิจโดยรวมทั้งระบบ เช่น ผลผลิตหรือรายได้ประชาชาติ ระดับการออม การลงทุนของประชาชน นโยบายรัฐบาล นโยบายการคลัง เป็นต้น
 


 

หัวข้อหลักในวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค จะมีดังนี้

1. ระบบเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติ

         จะศึกษาเกี่ยวกับ GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะ GDP จะมีผลต่อเม็ดเงินของนักลงทุนต่างของประเทศที่จะนำเงินเข้ามาลงทุนใรประเทศด้วย เช่น หากมีการประกาศตัวเลขของ GDP ออกมาไม่ดีแสดงว่าเศรษฐกิจไม่มีการขยายตัวทำให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุน นักลงทุนต่างชาติไม่มีความสนใจที่จะนำเงินมาลงทุน ทำให้ไม่มีเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศจะมีผลทำให้เศรษฐกิจถดถอย โดยส่วนใหญ่รัฐบาลจะเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยนโยบาลการคลัง โดยการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อนำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นทำให้ GPD เพิ่มขึ้นเป็นต้น
 

2. ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ
         จะศึกษาเกี่ยวกับ วัฏจักรของระแบบเศรษฐกิจ โดยปกติระบบเศรษฐกิจจะมีวงจรชีวิตเหมือนกัน ไม่ได้มีเพียงแต่การขยายตัวอย่างเดียวจะมีช่วงที่ เศรษฐกิจขยายตัว เศรษฐกิจหดตัว เศรษฐกิจถดถอย เศรษฐกิจขยายตัวสูงสุดสลับกันไป และยังศึกษาไปถึง อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานด้วย
 
3. ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ
         จะศึกษาอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม และผลกระทบต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์มลรวมและอุปทานมวลรวม และศึกษากลไกลการปรับตัวของเศรษฐกิจซึ่งทำให้เกิดเสถียรภาพ
 
4. นโยบายการคลัง
       จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้นโยบายการคลังและว่าจะส่งผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ เช่นเมื่อเศรษฐกิจหดตัว รัฐบาลจะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร และเมื่อใช้แล้วจะมีผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจเป็นต้น
 
5. ระบบการเงิน การธนาคาร
         ศึกษาระบบการทำงานของธนาคารการสำรองเงินตามกฎหมายกำหนด และศึกษาอุปทานของเงินและการควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจไม่ให้น้อยหรือมากจนเกินไปการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคมีประโยชน์อย่างไร

1. เข้าใจวัฏจักรของเศรษฐกิจ
         
ท่านสามารถรู้ได้ว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในช่วงไหน เช่น ช่วงถดถอย หรือเติบโต เพื่อกำหนดกลยุทธในการลงทุนได้เช่น หากเศรษฐกิจหดตัวก็จะชลอการลงทุน เลือกถือสินทรพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น

2.เข้าใจนโยบายการคลังและนโยบายรัฐบาล
         หากท่านมีความเข้าใจนโยบายรัฐบาล ท่านก็จะสามารถมองหาโอกาสในการลงทุนได้ เช่น รัฐบาลประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนสนใจที่จะลงทุน ทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจเติบโต นักลงทุนอาจจะเลือกถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับอัตราผลตอบแทนที่สูงเป็นต้น

3. เข้าใจระบบการเงินและการธนาคาร
         สามารถเข้าในถึงระบบอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่ออัตราการแลกปลี่ยนค่าเงินระหว่างประเทศ หากค่าเงินไทยอ่อนค่าลงจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร เป็นต้น และยังสามารถเข้าใจระบบการทำงานของธนาคารต่างๆ อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง