Loading...

รายงานของผู้สอบบัญชี คืออะไร สำคัญอย่างไร
รายงานของผู้สอบบัญชี สำคัญอย่างไร
         งบการเงิน จะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  และเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบว่า งบการเงินนั้นถูกต้องตามควรในสาระสำคัญและได้จัดทำตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ มีข้อบ่งชี้ในเรื่องความผิดปกติทที่ผู้วิเคราะห์งบการเงินควรให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ ซึ่งผู้สอบบัญชี จึงจะต้องมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการ
         รายงานผู้สอบบัญชี จึงได้ระบุถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่แสดงให้เห็นว่า การตรวจสอบเป็นแบบใด เกณฑ์ในการแสดงความเห็น เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลต่องบการเงิน ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินประเภทของรายงานผู้สอบบัญชี

1. รายงานที่ผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
         คือ งบการเงินแสดงถูกต้องตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน และไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป

2. รายงานที่ผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข
         เมื่อผู้สอบบัญชี พบว่า งบการเงินแสดงข้อมูลทที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ เช่น การลงบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่ำไปกว่าความเป็นจริง จากประสบการณ์ที่ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ หรือ การปกปิดการจำกัดการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แต่ผลกระทบไม่แผ่กระจายไปยังองค์ประกอบหรืองบการเงินอื่นๆ


3. รายงานที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
         เมื่อผู้สอบบัญชี พบว่า งบการเงินแสดงข้อมูลทที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบแผ่กระจาย

4. รายงานที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น
         เมื่อผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เหมะสมได้อย่างเพียงพอและมีผลกระทบแผ่กระจาย
ดังนั้น งบการเงินต้องได้รับการการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญขีรับอนุญาตและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญขี ซึ่งผู้ที่จะนำข้อมูลในงบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน จะต้องให้ความสำคัญกับรายงานของผู้สอบบัญขี ยิ่งเมื่อผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วนั้น ผู้ใช้งบการเงินจะต้องมีการตระหนักถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่จะกระทบต่องบการเงินต่อไป