Loading...

Divergence ในกราฟหุ้น คืออะไร
Divergence คือ
         ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกราฟหุ้น ระหว่างราคากับ Indicator โดยที่ราคากับ Indicator จะวิ่งส่วนทางกันสิ่งๆนั้นถูกเรียกว่า เกิดสัญญาณ Divergence ส่งผลทำให้ราคามีโอกาสกลับตัวไปในทางทิศทางตรงข้าม Indicator ที่จะนำมาใช้จับสัญญา จะเป็น Indicator ประเภท Oscillator เช่น Relative Strength Index (RSI), MACD,Stochastic เป็นต้น ส่วนมากผู้คนที่ใช้ Divergence จะเป็นนักลงทุนแนวเก๊งกำไรมากกว่า

Divergence แบ่งออกเป็น 2 ประเภท หลักดังนี้
         - Bullish Divergence
         - Bearish Divergence
 

Bullish Divergence  
                มักจะเกิดในตลาดที่อยู่ในช่วงแนวโน้มเป็นขาลง รูปแบบคือ กราฟของราคากลับตัวลงแต่ indicator ไม่ปรับตัวลงตามแต่ดันปรับตัวขึ้นทำให้เกิดการขัดแย้งกัน มีผลทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะสั้นหรืออาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้นเลยก็ได้
ตัวอย่างการเกิด Bullish Divergence  

 
กราฟหุ้น,วิเคราะห์กราฟหุ้น

 
         จากตัวอย่างสังเกตได้ว่า ราคา ปรับตัวลดลงแต่ indicator RSI กลับตัวขึ้นส่วนทางขึ้นทำให้เกิดการขัดแย้งมีผลทำให้ราคาดีดกลับแรงทำให้ราคาเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลง สู่แนวโน้มขาขึ้น
 
 Bearish Divergence
           มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบคือ ราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ indicator กลับปรับตัวลดลงทำให้เกิดความขัดแย้งกันมีผลทำให้ราคามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลง หรืออาจจะทำให้แนวโน้มของราคาเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงเลยก็ได้
ตัวอย่าง Bearish Divergence

 
กราฟหุ้น,การวิเคาะห์กราฟหุ้น,Divergence

 
         จากตัวอย่าง Bearish Divergence ด้านบนจะสังเกตเห็นได้ว่าราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ indicator Rsi กลับปรับตัวลดลงมีผลทำให้ราคาปรับตัวลดลงมา
 
ข้อควรระวังในการใช้ สัญญาณ Divergence ในการลงทุน
         1.สัญญาณ Divergence ในบางครั้งก็ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ เช่น การเกิด Bearish Divergence ในบางครั้งราคาอาจจะไม่ดีดกลับ บางครั้งก็ลงต่อโดยไม่เด้งกลับมาทำให้การวิเคราะห์ผิดพลาด แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะไม่มีเครื่องมือชนิดใดคลาดการทิศทางได้ 100 % ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ยิ่งใช้ยิ่งแม่นยำ
         2.ควรใช้ Divergence คู่กับเครื่องมือวิเคราะห์ชนิดอื่นด้วย เช่นจากเกิด Divergence ในบริเวณที่มีแนวต้านอื่นๆ จะทำให้การเกิด Divergence นั้นๆมีนัยสำคัญมากขึ้นทำให้มีโอกาสที่การวิเคราะห์จะเป็นไปตามที่คาดไว้