Loading...

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ คืออะไร
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ คืออะไร
            งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ คือ งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อรายการในส่วนของเจ้าของระหว่างต้นงวดบัญชีและสิ้นงวดบัญชี เช่น กำไร(ขาดทุน)สะสม  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น แสดงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่างๆ หุ้นที่ออกจำหน่าย กำไรสุทธิประจำงวด จ่ายเงินปันผล ยอดคงเหลือในส่วนของเจ้าของ
         งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของจึงมีหน้าที่แจกแจงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปในส่วนของเจ้าของนั่นเอง ซึ่งจะแสดงถึงความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ

 

 
 
เหตุการที่จะทำให้ส่วนของเจ้าของเกิดการเปลี่ยนแปลง
         1.กิจการมีการเพิ่มทุน – ถอนทุน
         2.กิจการมีผลการดำเนินงาน กำไร – ขาดทุน
         3.กิจการจ่ายเงินผลตอบแทน(ปันผล) ให้กับผู้ถือหุ้น
 

เหตุการที่จะทำให้ส่วนของเจ้าของและลดลง
         ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น จะเกิดขึ้นจากการ ทำกำไรของกิจการ การออกหุ้นจำหน่ายเพิ่มทุนของกิจการ
         ส่วนของเจ้าของลดลง จะเกิดขึ้นจากการขาดทุนของกิจการ การจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และการลดทุน