Loading...

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม คืออะไร
          อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม คืออัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่างยอดขายกับสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการนำสินทรัพย์รวมไปใช้ประโยชน์ได้ดีหรือไม่
 
การคำนวนอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
 
              อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม = ยอดขาย/สินทรัพย์รวม        เท่า
 
 
การตีความหมายของอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
          อัตราส่วนที่คำนวณได้มีค่ามาก จะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการนำสินทรัพย์รวมของกิจการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราส่วนที่คำนวณได้มีค่าต่ำ จะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการนำสินทรัพย์รวมของกิจการไปใช้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
 ตัวอย่างการคำนวนอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
         บริษัทดอยไทยดอทคอมมียอดขายสินค้าและบริการเท่ากับ 1,800,000 บาท และมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,200,000 บาท จะคำนวณหาอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ได้ดังนี้
 
         อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม          =   1,800,000/1,200,000 
                                                                        =   1.5   เท่า
 
         จากการคำนวณบริษัทดอยไทยดอทคอมมีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1.5 เท่า ซึ่งหมายถึง สินทรัพย์รวมของกิจการทั้งหมดสามารถนำไปสร้างยอดขายได้ 1.5 เท่า