Loading...

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E)  คืออะไร
         อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ คือ อัตราส่วนทางการเงิน ที่เปรียบเทียบระหว่างราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นสามัญ เป็นอัตราส่วนที่บางบอกถึงความถูกต้องหรือความแพงของราคาหุ้น
 
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ สามารถคำนวนได้จาก
 
           อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E)   =   ราคาหุ้น/กำไรต่อหุ้น(EPS)
 
ตัวอย่างการคำนวณและการวิเคราะห์ค่า (P/E)         บริษัทดอยไทยดอทคอมมีกำไรต่อหุ้น(EPS) เท่ากับ 7 บาท และราคาหุ้น ณ เวลาที่ทำการคำนวณเท่ากับ 50 บาท จะคำนวนหาอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ของบริษัทดอยไทยดอทคอมได้ดังนี้
 
                           อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E)   =       50/7
                                                                                    =      7.14

          จากการคำนวณหาค่า P/E ของบริษัทดอยไทยดอทคอมมีค่าเท่ากับ 7.14 จะตีความหมายได้ว่าหากผู้ลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทดอยไทยดอทคอมจะสามารถคืนทุนได้ในเวลา 7.14 ปี
          ค่า P/E ควรมีค่าที่ยิ่งน้อยยิ่งดี การนำค่า P/E ไปใช้ควรนำไปเปรียบเทียบกับกิจการที่อยู่ในอุตส่าหกรรมเดียวกันเท่านั้น เพื่อหาว่าบริษัทไหนราคาถูกกว่ากันในเวลานั้นๆ
         แต่ค่า P/E ไม่สามารถตัดสินได้ว่าหุ้นนั้นๆ น่าสนใจหรือไม่ควรซื้อหรือไม่ ต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยอีกหลายอย่าง เพราะบางกิจการมีค่า P/E ที่สูงแต่กิจการมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงจะทำให้กิจการสามารถทำกำไรได้มากในอนาคตทำให้ค่า P/E ลดลงในอนาคต เป็นต้น