Loading...

อัตราส่วนทางการเงิน คืออะไร
         อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วิเคราะห์งบการเงิน และเนื่องด้วยงบการเงินมีข้อมูลมากมายไปหมดคงเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีมาก่อนที่จะทำความเข้าใจ ดังนั้นอัตราส่วนทางการเงินจะทำให้การวิเคราะห์งบการเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แล้วง่ายขึ้นอย่างไรล่ะ ยกตัวอย่างเช่น เราเปิดงบการเงินของบริษัทที่เราสนใจที่จะลงทุนขึ้นมาดูแล้ว ไปอ่านที่หนี้สิน พบว่าบริษัทนั้นมีหนี้สินอยู่ 10 ล้านบาท แล้วผู้อ่านงบการเงินจะทราบได้อย่างไรว่าหนี้สินตรงส่วนนี้มากเกินไปหรือป่าว สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือ อัตราส่วนทางการเงิน นั้นเอง โดยการนำหนี้สินมาเปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของให้นั่นเอง
 

อัตราส่วนทางการเงิน แบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้
           1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
           2. อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
           3. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
           4. อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
           5. อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
                  คือ อัตราส่วนที่บ่งบอกถึงสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ หรือบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้สินของกิจการ หากกิจการมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ไม่ดีจะมีผลทำให้กิจการไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ทำให้กิจการเสียความหน้าเชื่อถือหรือเสียเครดิตทางการเงินไปนั่นเอง อัตราส่วนสภาพคล่องจะประกอบไปด้วย อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว
 
2. อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
                  คือ อัตราส่วนที่ใช้วัดจำนวนเงินทุนของกิจการที่ได้มาจากการกู้ยืมกับเงินทุนที่ได้จากเจ้าของ โดยกิจการที่มีโครงสารทางการเงินจากหนี้สินมากจะทำให้กิจการมีความเสี่ยงสูง เพราะกิจการจะต้องชำระดอกเบี้ยจากการกู้ยืม อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน ประกอบไปด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ อัตราส่วนหนี้สิน อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย
 
3. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
                  คือ อัตราส่วนที่บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีผลลัพธ์ดำเนินงานที่ดีหรือไม่ ซึ่งการวัดว่ากิจการนั้นๆมีผลการดำเนินงานที่ดีหรือไม่ก็คือ การวัดผลกำไร อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ประกอบไปด้วย อัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
 
4. อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
                  คือ อัตราส่วนที่ใช้วัดสินทรัพย์ที่มีอยู่ของกิจการว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สินทรัพย์ ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ ประกอบไปด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
 
5. อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด
                  คือ อัตราส่วนทางการเงินอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้วัดผลการดำเนินงานของกิจการโดยใช้ กำไรสุทธิต่อหุ้น อัตราการจ่ายปันผล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคาหุ้นกับกำไรสุทธิ ซึ่งจะช่วยบอกว่าราคาหุ้นนั้นๆ แพงหรือถูก อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด ประกอบด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้น อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน
 

บทความที่เกี่ยวข้อง