Loading...

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) คืออะไร
         อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลต่อหุ้นกับราคาของหุ้น ณ วันที่คำนวณ เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงว่าหากซื้อหุ้น ณ ราคาปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลเป็นอัตราร้อยล่ะเท่าไรของราคาหุ้น
 
 การคำนวณอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน หาได้จากสูตร
 
                   อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน  =   เงินปันผลต่อหุ้น/ราคาหุ้น  *  100          (%)
 
ตัวอย่างการคำนวนอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน         บริษัทดอยไทยดอทคอมจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นอยู่ที่ 5 บาทต่อหุ้น และมีราคาหุ้น ณ วันที่คำนวณเท่ากับ 60 บาท จะคำนวณหาอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ได้ดังนี้
 
                    อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน   =  (5 / 60)  * 100     
                                                                =  8.33 %
 
            จากการคำนวณอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนที่ได้เท่ากับ 8.33 % ถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเงินปันผลควรจะเลือกกิจการที่มี อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน สูง แต่ก็ต้องสังเกตด้วยว่า กิจการนั้นๆจ่ายต่อเนื่องหรือไม่ และต้องคาดการด้วยว่ากิจการสามารถเติบโตได้ดีในอนาคตหรือไม่