Loading...

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว(Quick Ratio) คืออะไร
         อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่คำนวณจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ตัดสินค้าคงเหลือออกไป(เพราะสินค้าคงเหลือบางประเภทไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปี) กับหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งจะบอกถึงความสามารถของกิจการในการชำระหนี้สินระยะสั้น
         หนี้สินหมุนเวียนคือ หนี้สินระยะสั้นที่ต้องชดใช้ภายในหนึ่งปี และ สินทรัพย์หมุนเวียนคือ สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วภายในหนึ่งปี
 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วสามารถคำนวน ได้จาก
 
                อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว = สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ/หนี้สินหมุนเวียน      (เท่า)