Loading...

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) คืออะไร
         อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่คำนวณจาก สินทรัพย์หมุนเวียน กับหนี้สินหมุนเวียน เป็นอัตราส่วนที่จัดอยู่ในกลุ่มทางการเงินที่บอกถึงสภาพคล่องของกิจการ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน จะบอกว่า กิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากพอที่จะชำระหนี้สินระยะสั้นหรือไม่
สินทรัพย์หมุนเวียน คือ เงินสด หรือ สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายหรือภายในหนึ่งปี และ หนี้สินระยะสั้น คือ ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายคืนภายในหนึ่งปี
 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สามารถคำนวณได้จาก
 
         อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  =  สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน       (เท่า)
 
การวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน         ค่าที่คำนวนได้ > 1 จะบ่งบอกถึงกิจการที่คำนวนมีสภาพคล่องที่ดี เพราะมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินระยะสั้น ทำให้กิจการมีความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น
         ค่าที่คำนวณได้ < 1 จะบ่งบอกถึงกิจการที่คำนวณมีสภาพคล่องที่ไม่ดี เพราะกิจการสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินระยะสั้น ทำให้กิจการไม่มีความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น
 

บทความที่เกี่ยวข้อง