Loading...

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) คืออะไร
         อัตรากำไรสุทธิ เป็นการวัดอัตราส่วนทางการเงินระหว่างผลกำไรสุทธิกับยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่บอกถึงความสามารถการทำกำไรสุทธิของกิจการ บอกถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการและความสามารถของผู้บริหารอีกด้วย
         กำไรสุทธิ คือกำไรที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกแล้ว รวมถึงดอกเบี้ยและภาษีเงินได้แล้ว
 
 อัตรากำไรสุทธิสามารถคำนวนได้จาก
 
         อัตรากำไรสุทธิ  =   กำไรสุทธิ/ยอดขาย * 100       (%)


 
 การวิเคราะห์อัตรากำไรสุทธิของค่าที่คำนวนได้
 
         หากค่าที่คำนวณได้สูง จะแสดงว่าความสามารถของการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของกิจการมีคุณภาพมากทำให้สามารถทำกำไรได้ดี
         หากค่าที่คำนวณได้ต่ำ จะแสดงว่ากิจการอาจจะมีปัญหาในการดำเนินงาน เช่น ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ หรือในอุส่าหกรรมมีคู่แข่งมากจึงไม่สามารถเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์ได้ทำให้ไม่ได้กำไรเท่าที่ควรตัวอย่างการคำนวณอัตรากำไรสุทธิ
         บริษัทดอยไทยดอทคอมมีกำไรสุทธิเท่ากับ 380,000 บาท และมียอดขายเท่ากับ 1,400,000 บาท จะคำนวณหาอัตรากำไรสุทธิของบริษัทดอยไทยดอทคอม ได้ดังนี้
 
               อัตรากำไรสุทธิ   =   (380,000/1,400,000)    
                                       =    27.14   %

 
            สรุปผลการคำนวณได้ว่า ทุกการลงทุน 100 บาท ของบริษัทดอยไทยดอทคอมจะได้กำไรสุทธิเท่ากับ 24.14 บาท ผู้ลงทุนสามารถนำอัตรากำไรสุทธินี้ไปเปรียบเทียบกับกิจการคู่แข่งเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ล่ะกิจการได้ หากกิจการได้ทำอัตราทำกำไรได้ดีกว่าแสดงว่ากิจการนั้นๆมีประสิทธิภาพในผลการดำเนินงานที่ดีกว่า