Loading...

กองทุนรวมตลาดเงิน คืออะไร
กองทุนรวมตลาดเงิน คืออะไร
 
                       กองทุนรวมตลาดเงิน  = ฝากเงินธนาคาร + ซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น
 
           กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นกองทุนรวมที่จัดอยู่ในประเภทของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำมาก และเป็นกองทุนเปิด กองทุนประเภทนี้จะเน้นการลงทุนในการฝากเงินในธนาคารและซื้อตราสารหนี้ในระยะสั้นๆ ที่มีอายุเหลือไม่ถึง 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงินจึงเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆ แต่ผลตอบแทนก็จะต่ำด้วยอาจจะพอๆกับการฝากประจำด้วย

ข้อดีของกองทุนรวมตลาดเงิน
         1.เน้นการลงทุนระยะสั้น ทำให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างน้อย จึงมีความเสี่ยงต่ำ
         2. ในเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือผันผวน ทำให้การลงทุนด้านอื่นๆเป็นไปอย่างยากลำบากนักลงทุนสามารถย้ายเงินทุนมาพักไว้ที่กองทุนรวมตลาดเงินได้
         3. เป็นกองทุนเปิด ทำให้มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
         4. หลังการขายหน่วยลงทุนสามารถรับเงินได้เร็วไม่ต้องรอนาน
 
ข้อเสียของกองทุนรวมตลาดเงิน
  1. ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย