Loading...

กองทุนรวมตราสารหนี้ คืออะไร
กองทุนรวมตราสารหนี้ คืออะไร
         กองทุนรวมตราสารหนี้ คือกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนใน ตราสารหนี้ ซึ่งตราสารหนี้ก็คือการปล่อยกู้นั่นเอง แต่จะเป็นการปล่อยกู้ในระดับองค์กร เช่น ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาล ปล่อยกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ และปล่อยกู้ให้กับบริษัทเอกชน ตราสารหนี้มีชื่อเรียกต่างกันตามผู้กู้ ดังนี้
 
                         ผู้กู้                   ชื่อเรียก
                      รัฐบาล                พันธบัตรรัฐบาล
                      รัฐวิสาหกิจ          พันธบัตร
                      เอกชน                หุ้นกู้
 
ยกตัวอย่างขั้นตอนการปล่อยกู้ เช่น
         การปล่อยกู้ให้รัฐบาล จะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาล ขั้นตอนการปล่อยกู้ก็คือ รัฐบาลจะจัดทำพันธบัตรรัฐบาลขึ้นมา โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ไว้บนหน้าพันธบัตรรัฐบาลและนำออกมาขายให้กับประชาชน กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ต้องการปล่อยกู้ให้กับรัฐบาล ส่วนขั้นตอนการปล่อยกู้ของกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจ จะมีความใกล้เคียงกันต่างกันที่ชื่อเรียก
        เมื่อผู้ลงทุนลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ผู้ลงทุนจะมีบทบาทเป็นเจ้าหนี้ของผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ถือเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ความเสี่ยงนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ากองทุนรวมที่ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนนั้น เลือกที่จะซื้อตราสารหนี้จากใครหรือปล่อยกู้ให้กับใคร เพราะการปล่อยกู้ก็ต้องดูถึงความสามารถการใช้หนี้ของผู้กู้ด้วย
 
 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบความเสี่ยงของตราสารหนี้

           ชื่อเรียก                                                               ความเสี่ยง
    ตราสารหนี้ของรัฐบาล (พันธบัตรรัฐบาล)                            ต่ำมาก
    ตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (พันธบัตร)                                ต่ำ
    ตราสารหนี้ของเอกชน (หุ้นกู้)                          มีทั้งสูงและต่ำ(ตามฐานะทางการเงิน)
 
            กองทุนรวมตราสารหนี้ ลงทุนในตราสารหนี้ผลกำไรจะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยของตราสารหนี้หาก หากกองทุนรวมลงทุนในหุ้นกู้ก็จะได้ดอกเบี้ยสูงกว่า พันธบัตรรัฐบาลเพราะความเสี่ยงของหุ้นกู้สูงกว่า กองทุนรวมตราสารหนี้จะนำผลกำไรจากการปล่อยกู้มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นๆ