Loading...

ลงทุนในกองทุนรวมดีอย่างไร ทำไมถึงต้องลงทุนในกองทุนรวม

ลงทุนในกองทุนรวมดีอย่างไร ทำไมถึงต้องลงทุนในกองทุนรวม

         เมื่อสิ้นปีใกล้เข้ามา หลายคนคงกำลังมองหากองทุน เพื่อช่วยลดหย่อนภาษีประจำปี แต่กองทุนรวมนั้นไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์เพียงลดหย่อนภาษีเท่านั้น แต่กองทุนรวมยังสามารถสร้างกำไรได้อีกทางหนึ่ง หลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะทำเงินจากกองทุนรวมได้อย่างไร บทความนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนมองเห็นโอกาสในการสร้างกำไรมากยิ่งขึ้น  มีดังนี้
 

1. ซื้อกองทุนรวมแทนการฝากเงินออมทรัพย์

          หลายคนที่ยังฝากเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หากลองย้ายเงินฝากไปลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องสูง เช่น กองทุนพันธบัตรระยะสั้น หรือกองทุนรวมในตลาดเงิน เป็นต้นและนำหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กองทุนก่อนลงทุน คือ หากองทุนที่มีนโยบายการรักษาเงินต้น และให้ผลตอบแทนประมาณ 0.7%- 1.5% ต่อปี จะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนั้น จะมีอัตราผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี มากไปกว่านั้น หากมองถึงสภาพคล่องก็มีหลายกองทุนที่สามารถโอนหน่วยลงทุนในวันที่ T+1 คือ การขายหน่วยลงทุนวันนี้ แล้วเงินจะเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้นทันที 

2. เพิ่มโอกาสในการลงทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

         การลงทุนในกองทุนรวมนั้น สามารถให้นักลงทุนที่มีเงินทุนน้อย สามารถลงทุนได้ด้วยเงินทุนจำนวนไม่สูงมากนัก ซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้ลงทุนที่มีเงินทุนจำกัด เช่น กองทุนพักเงินที่ลงทุนในตราสารหนี้ หรือกองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป ซึ่งจะมีผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งจากที่กล่าวจะเห็นว่า ผู้ลงทุนจะมีโอกาสในการเลือกลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
 

3. เงินปันผลจากการลงทุนในกองทุนรวมประเภทมีเงินปันผล

        หลายกองทุนจะมีนโยบาย การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานของกองทุนและจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของหน่วยลงทุน มากไปกว่านั้นเมื่อผู้ลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนจะมีส่วนต่างของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุน หากมีหน่วยลงทุนที่ถืออยู่นั้นมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นว่า เพียงซื้อหน่วยลงทุนก็จะได้รับเงินปันผลเรื่อย ๆ อีกหนึ่งผลประโยชน์จากกองทุนรวม กำไรส่วนต่างที่ได้จากการขายกองทุนนั้นไม่ต้องเสียภาษี ยกเว้นส่วนของเงินปันผลที่ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 10%
 

4. ประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุน LTF/RMF

         การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เป็นการสร้างกำไร คือ การนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปลดหย่อนภาษีในปีที่มีการลงทุนและส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนของราคาในวันที่ขายกับราคาซื้อ ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้งกำไรและขาดทุน หากผู้ลงทุนต้องการรับผลประโยชน์ทางภาษี จะต้องทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสรรพากรในด้านระยะเวลาการถือครอง โดยกองทุน LTF นั้น ผู้ลงทุนจะไถ่ถอนได้เมื่อถือหน่วยลงทุนครบ 7 ปีปฏิทิน ส่วนกองทุน RMF จะไถ่ถอนได้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์และมีการลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนขายคืน
         อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรตัดสินใจให้ดีก่อนการลงทุนนะครับ !!