Loading...

กองทุนรวมคืออะไร และมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร
กองทุนรวมคืออะไร และมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร
         กองทุนรวม คือการที่กลุ่มคนนำเงินมารวมกันเพื่อนำไปซื้อหน่วยในการลงทุน โดยให้บลจ. หรือบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นผู้จัดการนำเงินที่รวบรวมกันนั้นเอาไปลงทุนให้เพื่อนำผลตอบแทนกลับนำมาสู่ผู้ลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ตามนโยบายกองทุน กองทุนรวมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนแต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุน และ กองทุนทุนรวมยังมีหลายประเภท ให้ผู้ที่สนใจลงทุนได้เหมาะสมกับตัวผู้ลงทุนเอง

 

      ขั้นตอนการทำงานของกองทุนรวม
           1. ผู้ลงทุนนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
           2. ผู้จัดการกองทุนนำเงินของนักลงทุนไปลงทุนตามโนโยบายของกองทุนรวม เช่น ลงทุนในตลาดหุ้นหรือตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นกู้ เป็นต้น
           3. เมื่อการลงทุนเกินผลกำไร ผู้จัดการกองทุนจะนำกำไรที่ได้มาหักค่าใช้จ่ายและนำกลับมาให้ผู้ลงทุนตามนโยบายของกองทุนรวมนั้นๆ

 

ประโยชน์ของกองทุนรวม
         1.ใช้สำหรับกระจายความเสี่ยงในการลงทุน คือ การลงทุนต้องมีการกระจายความเสี่ยงเพราะทิศทางของเศรษฐกิจในแต่ล่ะด้านไม่ได้วิ่งไปทางเดียวกันเสมอไป ตัวอย่างเช่น หากเรามีเงินสดอยู่ 10000 บาท เราไม่สามารถเลือกซื้อหุ้นได้ในทุกประเภท สมมุติว่าเราเลือกลงทุนในหุ้นโรงพยาบาล 5000 บาท และหุ้นเทคโนโลยี 5000 บาท แต่ในปีนั้นๆ เป็นปีที่ธุรกิจด้านโรงพยาบาลและด้านเทคโนโลยีถดถอย แต่ ธุรกิจด้านพลังงานและอาหารเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลก็คือทำให้พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนเสียหายและเสียโอกาสในการทำกำไรในธุรกิจอื่นๆ ดังนั้นกองทุนรวมจึงมีหน้าที่จัดการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆอย่างเหมาะสม 
          2.ไม่ต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนด้วยตัวเอง คือ ผู้ที่ต้องการลงทุนไม่จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆโดยละเอียดเพราะจะมีนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน คอยจัดการลงทุนให้ซึ่งมีความชำนาญในด้านการลงทุนอยู่แล้ว หากผู้ลงทุนต้องการที่จะลงทุนด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านกองทุน ผู้ลงทุกจะต้องศึกษาข้อมูลจำนวนมาก เช่น หากนักลงทุนต้องการลงทุนในตลาดหุ้น ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาการอ่านงบการเงิน ศึกษาภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งหากไม่มีความชำนาญก็จะเกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์และนำมาซึ่งการขาดทุน เป็นต้น 
          3.ไม่ต้องมีเงินมากก็สามารถลงทุนได้ สมมุติว่าผู้ลงทุนมีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะคิดว่าในอนาคตราคาของที่ดินต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน แต่การที่จะซื้อที่ดินมาเก็บไว้ขายในอนาคตต้องใช้ทุนเยอะมาก ทำให้ไม่สามารถซื้อได้แต่ก็จะมีกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนโดยซื้อหน่วยลงทุนตามกำลังทรัพย์ของผู้ลงทุนเอง และจะได้ผลตอบแทนตามหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนถือ 
         4.กองทุนรวมบางประเภทสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
         5.เป็นที่สำหรับฝากเงินที่มีอัตราผลตอบแทนสามารถชนะเงินเฟ้อได้ 

ข้อเสียของกองทุนรวม
          คือ กองทุนรวมไม่มีข้อมูลการลงทุนให้เราติดตามตลาดเวลาเหมือนกันลงทุนในหุ้น กองทุนรวมจะสรุปข้อมูลการลงทุนให้ทุกสามเดือนรู้ ทุกสิ้นปีทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างรวดเร็ว