Loading...

วิเคราะห์ธุรกิจของบริษัท จากข้อมูลเชิงคุณภาพ ก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น

วิเคราะห์ธุรกิจของบริษัท จากข้อมูลเชิงคุณภาพ ก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น

         หัวใจสำคัญของการลงทุนที่ยั่งยืน ก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจเข้าไปลงทุน ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจในงบการเงินของกิจการ เราต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานอย่างลักษณะของธุรกิจ โดยการศึกษาข้อมูลของบริษัทในเชิงคุณภาพ เพื่อให้รู้และเข้าใจลักษณะของของบริษัทในหลายๆ แง่มุม เข้าใจกลไกในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังเข้าใจเป้าหมายและนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้สามารถนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันและหาตำแหน่งของบริษัทได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะนำไปช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นหลักๆ ที่นักลงทุนควรจะทำความเข้าใจ มีดังนี้


 

ประวัติความเป็นมาของบริษัทและลักษณะในการดำเนินธุรกิจ

         ความเป็นมาของบริษัท ทำให้ทราบถึงนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ การเริ่มก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน และลักษณะในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของผู้บริหารจะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใด เป้าหมายในอนาคตที่ผู้บริหารจะทำการผลักดันไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งในส่วนนี้ทำให้เราคาดการณ์ได้ว่าอนาคตของบริษัทจะดำเนินไปในทิศทางใดต่อไป มีโอกาสมากน้อยเพียงใดในการเติบโต โดยในส่วนนี้นักลงทุนควรจะให้ความสำคัญถึง โครงสร้างรายได้ของบริษัท และกลไกการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการได้มาของรายได้และการบริหารจัดการต้นทุน ว่าที่ผ่านมา รายได้จากแต่ละธุรกิจมีสัดส่วนเท่าใด มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไร เป้นต้น          
         แต่ในส่วนข้อมูลนี้ผู้ศึกษาข้อมูลควรจะต้องระวังถึงประเด็น สำหรับบริษัทที่มีการปรับโครงสร้างกิจการใหม่ แล้วนำมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการที่บริษัทนำธุรกิจเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการ Backdoor Listing คือ การที่ในช่วงแรกบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีการเข้ามาซื้อกิจการของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ได้สถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน แล้วโอนธุรกิจเข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทในลักษณะนี้จะมีความซับซ้อนในโครงสร้างของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น และข้อมูลความเป็นมาในอดีตจะทำให้ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลของกิจการได้
         ผู้ลงทุนสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลได้จากหลากหลายที่มา ไม่ว่าจะเป็น Website ของบริษัทโดยตรง และสามารถหาได้จากข้อมูลใน แบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือชี้ชวน ซึ่งบริษัทจะมีการจัดทำใหม่ทุกปี จะเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดท โดยสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์ ตามวิธีการตามรูป 

 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

         นักลงทุนควรศึกษาให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ในวัฏจักรขั้นใด เช่น บุกเบิก ขยายตัว เติบโต หรืออิ่มตัว เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสการสร้างรายได้ และผลกำไรของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยคาดการณ์ได้ว่าธุรกิจที่เรากำลังจะตัดสินใจลงทุนนนั้น มีโอกาสรุ่งหหรือร่วงกันแน่ นอกจากนี้ประเภทของผลิตภัณฑ์ ก็เป็นตัวระบุได้ว่ามีโอกาสได้ระผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอื่นได้มากน้อยเพียงได้ อายุของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ยาวนานเพียงใด เช่น ธุรกิจประเภทเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากบริษัทปรับตัวไม่ทัน หรือนโยบายของผู้บริหารไม่ปรับปรุงและพัฒนา อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ค่อยๆ หายไปจากตลาดได้
 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร

         เนื่องจากองค์กรธุรกิจเป็นนิติบุคคล จึงต้องมีกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในการสร้างวัฒนธรรม หรือพฤติกรรม ซึ่งธุรกิจจะมีอยู่ 2 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้น ซึ่งพฤติกรรมองค์กรจึงสะท้อนความคิดและความเชื่อของกลุ่มคนเหล่านี้ออกมา ดังนั้น หากนักลงทุนสามารถเข้าใจถึงเป้าหมายที่แสดงออกมาได้นั้น นักลงทุนก็จะสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากตลาดมีทั้งที่น่าไว้วางใจและไม่น่าไว้วางใจ การใช้ลูกเล่นใหม่ๆ นั้นย่อมมีออกมาให้นักลงทุนมีความเสี่ยงได้อยู่ตลอดเวลา
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ

         ปัจจัยนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนต้องรู้ เพื่อตอบสนองต่อข่าวต่างๆที่มีผลต่อราคาหุ้นได้อย่างรวดเร็ว เช่น หากมีข่าวการประมูลโครงการขนาดใหญ่ การลงทุนให้สินทรัพย์มูลค่าสูง หรือโครงการระยะยาว ผู้ลงทุนควรที่จะทราบถึงข้อมูลเชิงลึก เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่มีผลตามมาได้
         จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูล และการทำความเข้าใจ ให้รู้จักกับบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนในแง่มุมต่างๆเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปลงทุน และเพื่อสามารถนำข้อมูลเบื้องต้น ไปช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณภาพของบริษัทต่อไปได้
 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง