Loading...

กองทุนรวม RMF คืออะไร
กองทุนรวม RMF คืออะไร
         RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund แปลเป็นไทยว่า กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่จัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลงทุนเพื่อเก็บเงินระยะยาวไว้ใช้ในยามเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งจะคล้ายๆกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชน
         กองทุนรวม RMF เป็นกองทุนระยะยาวมาก จึงเป็นกองทุนที่ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจในการลงทุนได้เต็มที่ โดยผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกความเสี่ยงการลงทุนได้เต็มที่ โดยไม่จำเป็นต้องเน้นการลงทุนในตราสารประเภทใดประเภทหนึ่ง ผู้จัดการกองทุนสามารถกระจายความเสี่ยงและลงทุนได้ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้นๆ
         กองทุนรวม RMF จะให้ผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ดีนั้น จึงขึ้นผู้กับผู้จัดการกองทุนเป็นส่วนใหญ่ ถ้าหากผู้จัดการกองทุนมีความเก่ง สามารถคาดการภาวะเศรษฐกิจได้ดี ก็จะสามารถทำกำไรได้มากด้วย

กองทุนรวม RMF จ่ายปันผลหรือไม่
 
         กองทุนรวม RMF จะเป็นกองทุนประเภทที่ไม่จ่ายเงินปันผล
 

การซื้อกองทุนรวม RMF เพื่อลดหย่อนภาษี
         การซื้อกองทุนรวม RMF เพื่อลดหย่อนภาษีจะมีเงื่อนไขดังนี้ ซื้อได้ไม่เกิน 15 % ของรายได้ และต้องไม่เกิน 500000 บาท หากเกิน ส่วนที่เกินจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และการซื้อกองทุนรวม RMF จะต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีเว้นได้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีรายได้ไม่ถึงยอดเรียกเก็บภาษีก็สามารถเว้นได้ โดยกองทุนรวม RMF จะขายคืนได้ก็ต่อเมื่อ อายุ ครบ 55 ปีแล้วเท่านั้นหากมีการขายก่อนจะต้องเสียค่าชดเชยให้กับกรมสรรพากรตามที่กดหมายกำหนด
 
กองทุนรวม RMF เหมาะกับใคร
         1.คนที่ต้องเสียภาษีปีล่ะมากๆและต้องการลดหย่อนภาษี
         2.คนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามเศรษฐกิจและข่าวสารการลงทุน
         3.คนที่ต้องการที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ