Loading...

ภาวะเงินฝืด คืออะไร เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร และมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
ภาวะเงินฝืด คืออะไร เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร และมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

         เงินฝืด เป็นภาวะตรงข้ามกับ เงินเฟ้อ คือ ภาวะที่เงินหมุนเวียนในระบบมีจำนวนที่น้อย ทำให้ประชากรไม่มีกำลังในการซื้อ ซึ่งมีผลต่ออุปสงค์โดยรวมลดลง ทำให้ผู้ผลิตต่างพากันลดราคาสินค้า เพื่อให้ขายสินค้าได้ ซึ่งภาวะเงินฝืดจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่คือ เมื่อภาคการผลิตขายสินค้าได้น้อย จึงลดกำลังการผลิตทำให้การจ้างงานต่ำลง ประชาชนว่างงานมากขึ้นทำให้ระบบเศรษฐกิจตกต่ำ มากขึ้นอีกถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไข


 
ผลกระทบจากภาวะเงินฝืด
 •     อัตราการว่างงานสูงขึ้น เนื่องจากภาคเอกชนขายสินค้าและบริการได้น้อย จึงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตทำให้ไม่เกิดการจ้างงานเพิ่ม แต่บางกิจการอาจมีผลกระทบมากจนต้องลดกำลังการผลิตเพื่อรักษากิจการให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะเงินฝืด จึงจะต้องลดพนักงานทำให้ประชาชนตกงานเพิ่มขึ้น
 •     ราคาสินค้าและบริการต่ำลง เมื่อประชากรมีกำลังซื้อต่ำลง ยอดขายสินค้าและบริการจะน้อยลงด้วย มีผลทำให้ภาคธุรกิจ ต้องลดราคาสินค้าและบริการเพื่อรักษายอดขายและเพิ่มเงินหมุนเวียนให้กับกิจการ หลายคนคงมองว่า “ของถูกก็น่าจะดี” ของถูกนั่นดีแน่นอน แต่จะดีสำหรับคนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินฝืดเท่านั้น เช่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนประจำ (บริษัทที่ท่านทำอยู่ต้องไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ) หรือพนักงานราชการ เป็นต้น ส่วนภาคธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะกำไรและยอดขายจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด
 •     สินค้าไม่จำเป็นจะไปก่อน คือเมื่อเกิดภาวะเงินฝืด กลุ่มสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นจะยอดขายตกอย่างรวดเร็ว เช่น สินค้าแบรนด์เนม กระเป๋าแบรนด์เนม รองเท้าแบรนด์เนม เพราะคนจะเริ่มหันมาเลือกซื้อสินค้าทดแทนหรือคุณภาพพอใช้ได้แทน ส่วนสินค้าที่จะยังพอขายได้จะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็น เช่น อาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น
 
สาเหตุที่กำให้เกิดภาวะเงินฝืด

1. เงินทุนไหลออกนอกประเทศมากเกินไป ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศก็จะมีจากหลายสาเหตุ เช่น   
 •   การเมืองในประเทศไม่มั่นคง จะมีผลทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น และรู้สึกไม่ปลอดภัยกับการลงทุนในประเทศ จึงนำเงินไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีความปลอดภัยของเงินทุนมากกว่า
 •   อัตราดอกเบี้ยของค่าเงินต่างประเทศสูงขึ้น หากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยของต่างประเทศสูงขึ้นจำทำให้นักลงทุนนำเงินกลับไปยังประเทศ เช่น สหรัฐประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ย มีผลทำให้นักลงทุนเลือกที่จะนำเงินไปฝากที่ประเทศตัวเองเพราะจะได้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือหากมีการกู้เงินมาลงทุนก็จะนำเงินกลับไปคืน เพราะหากลงทุนต่อก็อาจจะไม่คุ้มกับค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
2. ความผิดพลาดของการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งก็มีหลายประการดังนี้
 • รัฐบาลมีภาระหนี้สินมาก ทำให้จำเป็นต้องขึ้นภาษีมากขึ้น เพื่อนำเงินไปชำระหนี้สิน ซึ่งทำให้ประชาชนมีกำลังการใช้จ่ายน้อยลง
 • รัฐบาลขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป ทำให้มีผลต่อการปล่อยเงินกู้ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน ทำให้ไม่มีเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาเงินฝืด

 
 • เพิ่มการลงทุนของภาครัฐ เมื่อรัฐบาลมีการลงทุนในโครงการใหญ่ จะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่ระบบทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อได้ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้า เป็นต้น
 • ลดอัตราดอกเบี้ย การลดอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ นักลงทุนมีความสนใจที่จะกู้เงินเพื่อนำไปลงทุน เพราะต้นทุนในการกู้ยืมเงินถูก และมีผลกำไรมากขึ้น ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมาก
 • ลดอัตราภาษี จะมีผลทำให้ประชาชนมีเงินเหลือ และนำไปใช้จ่ายมากขึ้น สามารถลดภาวะเงินฝืดได้
 • ซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล การซื้อคืนพันฐบัตรรัฐบาลจะเป็นการนำเงินจากรัฐบาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น