Loading...

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน สู่อิสระภาพทางการเงินในอนาคต

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน สู่อิสระภาพทางการเงินในอนาคต

         เรื่องเงินๆทองๆ สำคัญไฉน คงไม่ต้องอธิบายให้มากความ เพราะสมัยนี้ไม่ว่าจะทำอะไร หรือขยับตัวไปทางไหนก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเงินๆทองๆ ทั้งนั้น และเมื่อเงินทองสำคัญการวางแผนเรื่องเงินทองให้ดีด้วยนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงมีบทความดีๆ เกี่ยวกับ การวางแผนทางการเงิน มาให้ผู้อ่านได้ติดตามดังนี้
         การวางแผนทางการเงิน เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้เราสามารถเตรียมตัว ไปสู่การมีฐานะที่มั่งคง และนำไปสู่ความมั่งคั่งต่อไปในอนาคตได้ โดยผู้เขียนเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยที่จะได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนรู้จักใช้ รู้จักออมตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวน้อย และเมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จะรู้จักวางแผน หรือสนใจที่จะศึกษาวิธีการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสมในการจัดสรรเงินให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถมองการไกลไปถึงความจำเป็นในการใช้จ่ายในอนาคตอีกด้วยขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน มีดังนี้

การประเมินฐานะการเงิน


 

         หลายคนอาจจะเข้าใจว่า การที่เรามีทรัพย์อยู่เท่าใด เราก็มีความร่ำรวยอยู่เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการมีบ้าน ที่ดิน หรือการมีรถยนต์ ที่ได้มาจากการกู้หนี้ยืมสินนั้น เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า นั่นไม่ใช่ฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบุคคล เพราะ บุคคลนั้นจะมีทั้งสินทรัพย์และภาระหนี้สินอยู่ ดังนั้นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบุคคล คือ “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการหาจำนวนคงเหลือสุทธิของบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งจะคำนวณดังนี้

            เมื่อเราสามารถทราบถึง ความมั่งคั่งสุทธิ ของเราแล้วนั่น เราจะสามารถนำสินทรัพย์ที่เหลือไปต่อยอด เพื่อให้ออกดอกผล และนำไปสู่ความมั่งคั่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต

การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

         หากคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่แท้จริง การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการกำหนดเวลาที่จะพิชิตเป้าหมาย การลำดับความสำคัญของเป้าหมายให้สอดคล้องกับความสามารถทางการเงินในช่วงเวลานั้น ๆ ให้เหมาะสมแล้วนั้นคุณจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยคุณสมบัติสำคัญที่จะต้องมีในการกำหนดเป้าหมายตามหลาย SMART มีดังต่อไปนี้
          
            S – Specific                  มีเป้าหมายชัดเจน เฉพาะเจาะจง
            M – Measurable           สามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้
            A – Achievable             เป้าหมายสามารถบรรลุได้
            R – Realistic                 อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
            T – Time Bound            มีระยะเวลา หรือรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

การจัดทำแผนทางการเงิน

         งบการเงินเป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานภาพหรือความมั่นคง ความเข้มแข้งทางการเงินของบุคคลนั้นๆ ซึ่งการจัดทำงบการเงิน จะสามารถทำให้เราทราบถึง รายรับ รายจ่าย  สินทรัพย์ หนี้สิน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงตนเองและเราสามารถจัดทำแผนการบริหารเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น การกำหนดการใช้จ่ายเงิน การหารายได้เพิ่มเติมหรือนำไปลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และจะไม่เป็นการกดดันตัวเองจนเกินไป​ หากมีการทรายถึงสถานภาพการเงินของตนเองอยู่เสมอจากการจัดทำแผนทางการเงิน

การดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด

         การดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัดและจริงจังนั้น เป็นกระบวนการสำคัญที่สุดในการวางแผนการเงิน เพราะถ้าหากผู้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติตามแผนการเงินที่กำหนดไว้แล้วนั้นแผนที่วางไว้ก็ตามก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างสูงเพราะหากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและต่อเนื่อง ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้

ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์

         การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ หลังจากปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ ว่าแผนการเงินที่วางไว้มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถปฏิบัติจริงได้หรือไม่  หากไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้จะต้องทำการปรับแผนการเงิน เพื่อเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป  เช่น  สถานทางการเงินของครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอนั้น จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินอยู่สม่ำเสมอ และถ้าหากทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จะทำให้เกิดเราวินัยทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินอย่างแน่นอน