Loading...

อ่านกราฟหุ้นด้วยรูปแบบของกราฟแท่งเทียน (Candlestick) เพื่อหาจุดซื้อจุดขาย
อ่านกราฟหุ้นด้วยรูปแบบของกราฟแท่งเทียน (Candlestick) เพื่อหาจุดซื้อและจุดขาย
        กราฟแท่งเทียน คือ รูปแบบของกราฟหุ้นประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุนเก๊งกำไรที่ใช้การ
วิเคราะห์แบบเทคนิคคอล โดยในหนึ่งแท่งเทียนจะประกอบไป ด้วยราคาปิด ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด หากเปิดกราฟ time frame 15 นาที 1 แท่งเทียนจะใช้วิเวลา 15 นาที แต่ถ้าเป็นกราฟ time frame 1 วัน 1 แท่งเทียนจะใช้เวลา 1 วัน เป็นต้น


 
ส่วนประกอบของกราฟแท่งเทียนหากเปิดกราฟแท่งเทียนขึ้นมาจะพบว่าบนกราฟจะโชว์ลักษณะของแท่งเทียนเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

 
br/>

1. กราฟแท่งเทียนแบบแท่งเทียนโปร่ง

      ในบางโปรแกรมดูกราฟแท่งเทียนประเภทนี้จะโชว์เป็นสีโปร่งและในบางโปรแกรมจะโชว์เป็นแท่งสีเขียว โดยในกราฟจะประกอบด้วย ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดตามรูปด้านบน โดยแท่งเทียนโปร่ง จะมีราคาปิดอยู่สูงกว่าราคาเปิดเสมอ
 
2. กราฟแท่งเทียนแบบรูปแบบทึบ
      บางโปรแกรมดูกราฟจะแสดงเป็นสีทึบ และบางโปรแกรมก็แสดงเป็นสีแดง ในกราฟแท่งเทียนรูปแบบทึบ จะประกอบด้วย ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด โดยราคา ปิดจะอยู่ต่ำกว่าราคาเปิดเสมอ
 
3. แท่งเทียนแบบโดจิ (Doji)
        แท่งเทียนแบบโดจิจะไม่มีส่วนทีเป็นลำตัวเพราะ ราคาปิดจะเท่ากับราคาเปิด
 
การวิเคราะห์รูปแบบของกราฟแท่งเทียนจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลักดังนี้
 
1. รูปแบบแท่งเทียนแสดงตลาดภาวะกระทิง (หาสัญญาณขาย)
2. รูปแบบแท่งเทียนภาวะตลาดหมี (หาสัญญาณขาย)


1. รูปแบบแท่งเทียนแสดงตลาดภาวะกระทิง
        เป็นรูปแบบที่แสดงการกลับตัวของราคาหุ้นที่กำลังอยู่ในช่วงขาลง และกำลังจะกลับตัวเข้าสู่แนวโน้มตลาดขาขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น 10 รูปแบบดังนี้
 
1.1. รูปแบบกราฟแท่งเทียนค้อน หรือ Hammer

         รูปแบบแท่งเทียนค้อนหรือ Hammer คือแท่งเทียนที่แสดงสัญญาณการกลับตัวเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น โดยหากพบรูปแบบของแท่งเทียนตามรูปด้านบนที่ส่วนต่ำสุดของกราฟอธิบายได้ว่านั่นคือสัญญาณซื้อ (ส่วนบนของกราฟสามารถมีใส่เล็กน้อยได้)
 
 
1.2. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Bullish Harami

         รูปแบบแท่งเทียน Bullish Harami เป็นรูปแบบของสัญญาณการกลับตัวจากขาลงสู่ขาขึ้น โดยจะมีลักษณะ ตามรูปด้านบนคือ มีแท่งเทียนทึบใหญ่(แท่งที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด) และมีแท่งเทียนโปร่ง(แท่งที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด) ขนาดเล็กอยู่ทางขวาของแท่งเทียนทึบ โดยแท่งเทียนโปร่งจะต้องไม่มีส่วนใดยาวกว่าแท่งเทียนทึบ ตามรูปด้านบน
 
1.3. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Bullish Harami cross

         รูปแบบแท่งเทียน Bullish Harami cross เป็นรูปแแบบของแท่งเทียนที่บอกถึงการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงสู่ขาขึ้น โดยจะมีลักษณะตามรูปด้านบน คือจะมีแท่งเทียนทึบขนาดใหญ่อยู่ทางซ้ายมือของแท่งเทียน Doji
 
1.4. รูปแบบกราฟแท่งเทียน piercing line

         รูปแบบกราฟหุ้นแท่งเทียน piercing line จะประกอบด้วยแท่งเทียนจำนวน 2 แท่งโดยที่แท่งแรกเป็นแท่งทึบ และแท่งที่สองมีจุดเปิดของราคาต่ำกว่าแท่งแรก แต่สามารถปิดได้สูงเกินกว่าครึ่งของแท่งแรก ตามรูปด้านบนแสดงถึงการกลับตัวจากขาลงสู่ขาขึ้น
 
        
        
 
1.5. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Engulfing Bullish Line

         รูปแบบกราฟแท่งเทียน Engulfing Bullish Line ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง โดยแท่งแรกจะเป็นแท่งทึบขนาดเล็ก ถูกคุมด้วยแท่งโปร่ง ตามรูปด้านบน ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวสู่ขาขึ้น
 
1.6. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Morning star

         รูปแบบกราฟแท่งเทียน Morning star ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง โดยแท่งแรกจะเป็นแท่งทึบ และจะมีแท่งที่สองขนาดเล็กด้านล่าง ตามด้วยแท่งเทียนโปร่ง ยาวขึ้นไปเหนือแท่งที่สอง ตามรูปด้านบน แสดงถึงสัญญาณกลับตัวของราคาหุ้นสู่ขาขึ้น
 
1.7. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Morning doji star

         รูปแบบกราฟแท่งเทียน Morning doji star จะมีรูปแบบเหมือนกับ Morning star ต่างกันตรงที่แท่งเทียนที่สองจะเป็นรูปแบบ Doji ซึ่งแสดงถึงการกลับตัวของราคาหุ้นจากขาลงสู่ขาขึ้น
 
1.8. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Three White Soldiers


         รูปแบบกราฟแท่งเทียน Three White Soldiers ประกอบด้วยแท่งเทียนโปร่ง 3 แท่ง ยาว เรียงกันขึ้น ตามรูปด้านบน ซึ่งจะหมายถึงการกลับตัวของราคาหุ้นจากขาลงสู่ขาขึ้น

 

2. รูปแบบแท่งเทียนภาวะตลาดหมี

            การอ่านกราฟแท่งเทียน เพื่อหาสัญญาณการกลับตัวของหุ้นจากขาขึ้นสู่ตลาดขาลง โดยจะมีทั้งหมด 10 รูปแบบด้วยกันดังนี้
 
2.1. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Shooting star

         รูปแบบแท่งเทียน Shooting star จะมีลักษณะคือหุ้นได้ปรับตัวขึ้นมาแล้วพบแท่งเทียนโปร่งใส่ โดยจะมีหางด้านบนยาว และอาจจะมีหางด้านล่างเล็กน้อยหรือไม่มีก็ได้ เป็นสัญญาณที่บอกว่ากำลังการซื้อได้กำลังอ่อนตัวลง
       
2.2. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Gravestone Doji

         รูปแบบกราฟแท่งเทียน Gravestone Doji จะมีลักษณะเป็นแท่ง doji โดยราคาปิดและราคาเปิดจะเท่ากัน แล้วมีห่างด้านบนยาว จะแสดงถือการลดลงของกำลังซื้อและกำลังจะเข้าสู่ขาลง

2.3. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Hanging Man

         รูปแบบกราฟแท่งเทียน Hanging Man จะมีลักษณะ รูปล่างเหมือนคนแขวนคอซึ่งจะเกิดที่สุดสุดของกราฟ โดยด้านล่างของแท่งเทียนจะมีห่างยาว (ทางด้านบนจะมีหางหรือไม่มีหางก็ได้แต่ต้องไม่ยาวมาก) แสดงถึงการกลับตัวสู่ตลาดขาลง
 
2.4. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Bearish Harami

         รูปแบบแท่งเทียน Bearish Harami มีลักษณะเป็นแท่งทึบอยู่ระหว่างแท่งโปร่งแสง ตามรูปด้านบน จะเป็นสัญญาณการกลับตัวของขาขึ้นสู่ขาลง
 
2.5. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Bearish Harami Cross

        รูปแบบกราฟแท่งเทียน Bearish Harami Cross มีลักษณะคือ จะมีแท่งเทียน Doji หรือแท่งที่มีราคาเปิดและราคาปิดเท่ากัน อยู่ตรงกลางของแท่งโปร่งแสง ตามรูปด้านบน เป็นสัญญาขาย
 
2.6. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Dark Cloud Cover

         รูปแบบกราฟแท่งเทียน Dark Cloud Cover จะมีลักษณะเป็นแท่งเทียนยาว โปร่งแสง ตามด้วยแท่งเทียนทึบยาว ถือเป็นสัญญาณขาย
 
2.7. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Engulfing Bearish Line

         รูปแบบกราฟ Engulfing Bearish Line จะมีลักษณะคือมีแท่งโปร่ง ถูกคุมด้วยแท่งทึบตามรูปด้านบน เป็นสัญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้มขาขึ้นสู่แนวโน้มขาลง
 
2.8. รูปแบบกราฟแท่งเทียน Evening Star

         รูปแบบกราฟแท่งเทียน Evening Star จะประกอบตัวแท่งเทียน 3 แท่ง โดยแท่งแรกจะเป็นแท่งโปร่ง แท่งที่สองจะมีขนาดเล็กจะโปร่งหรือทึบก็ได้ โดยจะมีการเว้น gap ระหว่างแท่งแรก และแท่งที่สามจะเป็นแท่งเทียนทึบยาว แสดงถึงจากเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจากขาขึ้นสู่ขาลง
 
2.9. รูปแบบกราฟแท่งเทียน evening doji star

         รูปแบบแท่งเทียน evening doji star จะคล้ายกลับ evening star ในข้อก่อนหน้าแต่จะต่างกันตรงแท่งกลางจะเป็นแท่งเทียน Doji ที่มีราคาเปิดและราคาปิดเท่ากัน
 
2.10. รูปแบบกราฟแท่งเทียน three black crow

         รูปแบบกราฟแท่งเทียน three black crow (อีกาสามตัว) คือจะมีแท่งเทียนทึบยาว 3 แท่งติดกัน จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาขึ่นสู่แนวโน้มขาลง


NOTE : ในการอ่านกราฟแท่งเทียนเพื่อหาจุดซื้อและจุดขาย ควรที่จะใช้ Indicator อื่นช่วยยืนยันสัญญาด้วยเช่น การเกิดสัญญาณซื้อในกราฟแท่งเทียน ควรจะมีสัญญาณ
Divergence กับ indicator ด้วย จะเป็น Rsi หรือ macd ก็ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง